Kitchen apron, "King of the kitchen" - 1 pc.

£13.90